• +91 98400 62584
  • visal.flora@yahoo.com
X-41, Avenue, Anna Nagar,Near Ayyappan Temple, Chennai - 600 040.

Palms

Areca Palm
2.5ft

Areca Palm
3ft

Areca Palm
4ft

Areca Palm Big
Lvs 4ft

Areca Palm Big Lvs 5ft

Areca Palm Big Lvs 6ft

Excela 5ft

Rhapis Palm 3ft

Rhapis Palm 4ft

Rhapis Palm 5ft

Rhapis Palm 6ft

SFT Areca Palm 4ft